Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website Sysyscollection.com (Website) en op alle aanbiedingen en offertes van Sysyscollection en op alle overeenkomsten die tussen jou en Sysyscollection.com tot stand komen.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 Sysyscollection.com kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 2.3 De prijzen vermeld op de Website zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt voorafgaand aan het bestellen apart aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij retourzending niet gerestitueerd.

 

Artikel 3 - Gegevens

3.1 U dient ervoor te zorgen dat uw gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, correct en actueel zijn. U garandeert ook dat u wettelijk bevoegd bent om de website op enigerlei wijze te gebruiken.

 3.2 Sysyscollection.com garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet aan derden worden doorgegeven, doorverkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld.

 3.3 Sysyscollection.com verwerkt uw gegevens en neemt deze op in haar bestand om haar verplichtingen uit de met u gesloten overeenkomst te kunnen nakomen en / of uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te houden van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u hiervoor geen toestemming heeft gegeven.

3.4 U kunt uw eigen gegevens altijd inzien en desgewenst op de Website wijzigen.

 

Artikel 4 - Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van uw bestelling bij Sysyscollection.com.

4.2 Wijziging van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Sysyscollection.com is geaccepteerd.

 

Artikel 5 - Levering

5.1 De bestelling wordt bij je thuis afgeleverd, tenzij je op de Website hebt aangegeven dat je de bestelling zelf komt afhalen of dat de bestelling op een ander afleveradres moet worden afgeleverd. De leveringstermijn is maximaal 5 dagen, tenzij anders aangegeven.

5.2 U bent verplicht de gekochte producten af ​​te nemen op het moment dat deze aan u ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en kosten.

5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de bezorging zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 10 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, dit is alleen geldig als het niet gaat om een pre order of gegevens die niet kloppen. Hiervoor moet u een e-mail, fax of brief sturen naar Sysyscollection.com. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 werkdagendagen (met uitzondering op feestdagen) na melding aan u geretourneerd.

 

Artikel 6 - Risico tijdens transport

Tijdens het transport van de producten draagt ​​Sysyscollection.com niet het risico in geval van beschadiging, diefstal of vermissing van de producten. Dit risico gaat op u over op het moment van levering van de producten.

 

Artikel 7 - Bedenktijd

7.1 U heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product. Sysyscollection.com zal dan het aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product retourneren, mits het betreffende product onbeschadigd, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of verwerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info) kaarten.

7.2 De kosten voor het retourneren van het betreffende product zijn voor uw eigen rekening.

7.3 Schoonheidsproducten, strandkleding, lingerie en sjalen worden om hygiënische redenen niet door Sysyscollection.com teruggenomen.

 

Artikel 8 - Garanties

8.1 Sysyscollection.com garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de specificaties vermeld op de Website.

8.2 U dient het afgeleverde product te inspecteren op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen de kortst mogelijke termijn. Hierbij dient u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zaken overeenkomen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die in het normale (handels) verkeer gelden.

8.3 Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal Sysyscollection.com ervoor zorgen dat het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de producten wordt geretourneerd. U kunt ook, naar uw keuze, Sysyscollection.com verzoeken om het betrokken product te vervangen of te repareren. Deze garantieperiode is alleen langer als de fabrikant van het betreffende product een garantie geeft van meer dan 14 dagen.

8.4 Na het verstrijken van de in artikel 9.3 genoemde garantieperiode is Sysyscollection.com gerechtigd alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.5 De ​​in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan ​​als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer u of derden zonder schriftelijke toestemming van Sysyscollection.com wijzigingen hebben aangebracht of hebben geprobeerd wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of ze hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het product niet bedoeld is.

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

Sysyscollection.com blijft de volledige eigenaar van het geleverde product totdat de koopprijs volledig is betaald.

 

Artikel 10 - Betaling

10.1 Tijdens het sluiten van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling zal geschieden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om met uw creditcard te betalen of over te boeken naar de rekening.

10.2 Sysyscollection.com zal het product pas leveren als de betaling door haar is ontvangen. Dit geldt voor alle betalingen. Sofort banking heeft een verwerkingstijd van twee weken, de bestelling zullen we opsturen nadat wij de betaling hebben ontvangen.

 

Artikel 11 - Incassokosten

Als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet, kan Sysyscollection.com niet alleen de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag vorderen, maar ook alle redelijke kosten die Sysyscollection.com moet maken om haar vordering buiten rechte te verkrijgen. De incassokosten worden in ieder geval gesteld op 15% van de hoofdsom; indien Sysyscollection.com kan aantonen hogere kosten te hebben moeten maken, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de Website, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en andere (stilstaande en / of bewegende) afbeeldingen, formaten, software, merken (inclusief domeinnamen) en andere materialen, berust bij Sysyscollection.com, haar licentiegevers, de fabrikanten van de relevante producten en / of derden aan wie Sysyscollection.com niet is aangesloten. 12.2 U mag (delen van) de Website niet aan derden ter beschikking stellen en / of verveelvoudigen anders dan door deze te downloaden en op één computer te bekijken en / of één hardcopy af te drukken.

12.3 Daarnaast mag u geen wijzigingen aanbrengen in de geleverde producten, tenzij uit de aard van de geleverde producten anders voortvloeit of schriftelijk anders is overeengekomen.

12.4 U mag alleen een hyperlink naar de Website maken als dit puur voor informatieve doeleinden wordt gedaan. Het plaatsen van een hyperlink voor een ander doel, zoals een commercieel doel, is daarom verboden.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 13.1 Indien door Sysyscollection.com geleverde producten defect zijn, is de aansprakelijkheid van Sysyscollection.com jegens u beperkt tot hetgeen is geregeld in deze Algemene Voorwaarden onder Artikel 9 (Garanties).

13.2 De aansprakelijkheid van Sysyscollection.com voor direct of indirecte schade is in ieder geval steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade te wijten is aan opzet en / of grove schuld, dan wel aan onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jezelf.

13.3 Sysyscollection.com sluit hierbij elke aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en / of indirect, op enigerlei wijze veroorzaakt door en / of voortvloeiend uit het niet kunnen gebruiken van de Website, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet up-to-date en het onrechtmatige gebruik van de systemen van Sysyscollection.com, inclusief de Website, door een derde partij.

13.4 Op de Website worden diverse programma's, sterren en tijdschriften genoemd. U dient zich te realiseren dat Sysyscollection.com een ​​onafhankelijke partij is. Sysyscollection.com is op geen enkele manier, commercieel of anderszins, gelieerd aan deze programma's, sterren en / of tijdschriften. Sysyscollection.com heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze programma's en tijdschriften of over het gedrag van de sterren en kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk gesteld worden.

13.5 De ​​in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe en / of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sysyscollection.com of haar ondergeschikten.

 

Artikel 14 - Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid die niet aan hun schuld kan worden toegerekend en waarop niet bij wet, een rechtshandeling of algemeen aanvaarde opvatting rust.

 

Artikel 15 - Referenties

De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar websites van derden. Sysyscollection.com heeft geen controle over deze websites. Sysyscollection.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Artikel 16 - Diversen

16.1 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

16.2 De administratie van Sysyscollection.com geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou gedane verzoeken en / of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

16.3 Sysyscollection.com is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele mededeling aan u over te dragen aan een derde partij.

16.4 Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Sysyscollection zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij de strekking van de nietige / vernietigde bepaling zoveel mogelijk in acht zal worden genomen.

 

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Waregem. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Sysyscollection.com worden aangepast. Sysyscollection.com adviseert dan ook regelmatig de Algemene Voorwaarden te raadplegen: